Strafbeschikking advocaat geregeld

Om zitting Strafbeschikking

Om zitting strafbeschikking (hoorplicht)

Enige tijd geleden is in het Wetboek van Strafvordering, waarin de regels van het strafproces zijn vermeld, de strafbeschikking opgenomen. Deze strafbeschikking wordt verstuurd per post. In een aantal gevallen zult u echter een uitnodiging ontvangen om te verschijnen voor een zogenaamde 'om zitting' waar u een strafbeschikking wordt opgelegd. Dit komt, omdat het bij bepaalde straffen het verplicht is dat u eerst (voorafgaand) wordt gehoord. Dit wordt ook wel de 'hoorplicht' genoemd. Deze hoorplicht is alleen afhankelijk gesteld van de zwaarte van de op te leggen sanctie, niet van het feit zelf.
 
Op een zogenaamde Om Strafbeschikking Zitting (dit betekent: 'Openbaar Ministerie Zitting') zal de Officier van Justitie dan aan u een straf opleggen (door het uitdelen van een strafbeschikking). Dit is dus géén uitspraak van een rechter, maar een voorstel/strafoplegging door de aanklager zelf. Deze 'zitting' vindt dan ook niet in de rechtszaal plaats maar bij het Openbaar Ministerie zelf. Het is dus eigenlijk een gesprek, waarin u een straf wordt uitgedeeld door de aanklager zelf. Als advocaat spreken wij dan ook liever van een gesprek in plaats van een zitting, omdat het woord zitting misleidend is: Er komt namelijk geen rechter aan te pas. U komt in een gesprek terecht met een Officier van Justitie of een parketsecretaris, dat is (kort gezegd) de assistent van de aanklager. Het verhoor in een om zitting vindt in elk geval plaats (op grond van de Wet en de Aanwijzing om-strafbeschikking) door een Officier van Justitie in persoon, als het voorstel een taakstraf tussen 121 en 180 uren inhoudt, een Ontzegging van de Rijbevoegheid inhoudt of het opleggen van een Gedragsmaatregel. 

 

Voornemen strafbeschikking bij OM Zitting

Voor het moment dat het gesprek met de Officier van Justitie plaatsvindt krijgt u een schriftelijke uitnodiging, de oproeping om zitting. In deze oproeping is vermeld dat men het plan heeft (voornemen) om aan u een straf te geven voor een bepaald strafbaar feit. Soms is ook de straf zelf al vermeld, maar meestal wordt alleen in het algemeen aangegeven met welke straffen u rekening kunt houden. Dit kan dan een geldboete zijn, maar ook een werkstraf van aanzienlijke duur wordt vaak gegeven. Het is ook mogelijk om, bij verkeersdelicten, een ontzegging van de rijbevoegdheid op te leggen voor de duur van maximaal zes maanden.
 
U bent niet verplicht om aan de oproeping gehoor te geven, maar als u niet verschijnt bij de om zitting, zal de strafbeschikking alsnog gewoon worden opgelegd en aan uw verstuurd per post. Ook kunt u dan voor de rechter worden gebracht. U ontvangt dan een dagvaarding om voor de Politierechter te verschijnen.
 
Het is dan ook belangrijk niet zomaar een strafbeschikking tijdens een OM zitting te accepteren. U krijgt hierdoor bovendien een aantekening op uw documentatie (strafblad) waar u later last van kunt krijgen, als u bijvoorbeeld een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) nodig heeft.

Vul het formulier in voor Gratis & Vrijblijvend contact met Advocaat voor uw OM zitting (klik hier)

 

Straffen bij om zitting & Strafbeschikking

Niet elke straf kan bij een om zitting worden opgelegd. Het is mogelijk om navolgende straffen op te leggen met een strafbeschikking:

(Op grond van artikel 257a lid 2 van het Wetboek van Strafvordering):

  1. Een taakstraf voor de duur van honderdtachtig uur
  2. Een geldboete (ongelimiteerd tot het desbetreffende maximum in het Wetboek van Strafrecht)
  3. Schadevergoeding aan het slachtoffer (maatregel)
  4. Ontzegging rijbevoegdheid voor de duur van zes maanden.
  5. Aanwijzingen (verplicht) voor wijziging van gedrag (gedragsaanwijzingen) zoals een cursus
  6. Verbeurdverklaring (inbeslaggenomen zaken komen dan aan de Staat toe of worden vernietigd).

De Officier van Justitie heeft dus een flink arsenaal aan straffen en maatregelen om tijdens een om zitting de zaak af te doen. Daarbij is ook van belang u te realiseren dat u met acceptatie een aantekening op uw Justitiele Documentatie krijgt. Kortom, op uw 'strafblad'.

 

Om zitting en bijstand van advocaat

U mag tijdens een om zitting waar een strafbeschikking wordt gegeven, een advocaat meenemen. Dit is ook verstandig. Als strafrechtadvocaat gaan wij vaak mee naar om-zittingen en onze ervaring is dat wij daar voor onze cliënten goede resultaten behalen. Zo worden vaak voorstellen gedaan die veel te hoog zijn, in vergelijking met de straf die een rechter zou opleggen. Bovendien staat een verdachte vaak voor de situatie: 'Take it or leave it'. Wij weten als advocaat de Officier van Justitie vaak te overtuigen, waarom een lagere straf aan de orde is dan zijn of haar strafbeschikking en welke kansen er anders liggen bij de rechter. Ook kennen wij de rechtspraktijk en de straf die u eventueel kunt verwachten in de rechtszaal goed. Ook een sepot wordt regelmatig door ons bereikt, terwijl aanvankelijk een werkstraf werd voorsteld.
 
Kortom, het is belangrijk niet alleen te gaan en een advocaat mee te nemen (klik hier voor gratis contact), juist bij om zittingen. Het belang is namelijk niet gering (straf en schuld staan vast & uw strafblad) en u staat niet voor een onafhankelijk en objectief rechter. Welliswaar staat in de richtlijn van het Openbaar Ministerie dat in geval van een mogelijke vrijspraak (of schulduitsluitingsgrond) een strafbeschikking niet mag worden gegeven, maar in de praktijk komen wij regelmatig uitermate 'zwakke' dossiers tegen, waar een rechter wel degelijk tot een vrijspraak zal kunnen komen en wel degelijk eerst een strafbeschikking was opgelegd! Niet zelden weten wij ook de Officier van Justitie of parketsecetaris daarvan te overtuigen...
  

Strafdossier marginaal beoordeeld en gevolgen van acceptatie strafbeschikking bij om zitting

Het is belangrijk te weten dat tegenwoordig veel dossiers maar marginaal worden beoordeeld. Poltitie hoort vaak maar enkele getuigen (ontlastend bewijs wordt niet zelden buiten het dossier gehouden, bijvoorbeeld door het eenvoudigweg niet horen van getuigen). Ook is vaak een aangifte opgenomen en wordt deze veel te gemakkelijk geloofd en gevolgd. Bovendien is tijdens een om zitting vaak uw strafdossier niet eens compleet. Men beoordeelt dan het opleggen van een strafbeschikking op basis van een kort verslag van politie. En dat weet u niet eens. Het moet eigenlijk niet gekker worden!

Het is belangrijk een strafbeschikking nooit te accepteren voordat u daar goed over heeft nagedacht en overleg heeft gehad met een advocaat (klik hier). Als de strafbeschikking is geaccepteerd en hieraan is voldaan (bijvoorbeeld door betaling van de geldboete) kunt u daar niets meer aan veranderen. Zowel uw schuld als de straf staat dan vast...

De overheid heeft hier maar beperkt rekening mee gehouden en heeft besloten dat het horen in aanwezigheid van een advocaat allee noodzakelijk is, als het totaal van de opgelegde financiële verplichtingen meer dan 2.000 euro bedraagt. Kortom, als uw geldboete of schadevergoedingsmaatregel gezamenlijk meer bedragen dan 2000 euro, dan is bijstand van een advocaat aangewezen of anders afdoening door de rechter (artikel 257 lid 2, Wetboek van Strafvordering). Dit is vreemd: Ook lagere bedragen zijn namelijk flinke bedragen voor mensen en hoe dan ook is een strafblad aan de orde, ook als de gezamenlijke bedragen van straffen en maatregelen minder bedragen dan 2.000 euro. Bovendien is het vreemd dat een werkstraf van 180 uur kan worden opgelegd bij een om zitting, zonder dat een advocaat hierbij aanwezig is geweest en er ook maar één rechter naar heeft gekeken! Het gaat dus om grote belangen, namelijk die over schuld of onschuld, een strafoplegging én een strafblad.

 

Telefonisch horen?

In de wet worden geen eisen gesteld aan de manier van het horen van een verdachte bij het opleggen van een strafbeschikking. Dit kan dus via een om strafbeschikking (hoor)zitting gebeuren, maar kan ook telefonisch, indien een verdachte daarmee instemt (artikel 257c Wetboek van Strafvordering).

Dit houdt in dat u wordt gebeld door een Officier van Justitie of een parketsecretaris en u telefonisch wordt uitgelegd dat een straf aan de orde is. Uw toestemming zult u hiervoor al snel geven. U wordt immers, in een afhankelijke posititie gebeld en zult al snel akkoord gaan. Gezien de gevolgen van een strafbeschikking en bezwaren aan deze manier van afdoen van uw strafzaak, is het zeer onverstandig met een telefonisch verhoor in te stemmen. De gevolgen zijn immers groot en een persoonlijk gesprek geeft in elk geval meer tijd en rust, om het voorstel te begrijpen, vragen te stellen en rustig tot een eventuele strafbeschikking te komen. De vrees is aanwezig dat, zeker in tijden van enorme bezuinigingen op Justitie & Veiligheid, men steeds vaker zal grijpen naar het middel van een telefonische om hoorzitting om aan de hoorplicht te voldoen om een strafbeschikking te mogen opleggen. Dit is immers goedkoop en efficiënt. Niet voor u, maar wél voor het Openbaar Ministerie!

 

Verslag van de strafbeschikking om zitting

Van de om hoorzitting wordt ook een verslag gemaakt (proces-verbaal) waarin niet alleen wordt vermeld wat de afdoening en de inhoud van de strafbeschikking is geweest, maar ook wat daar is besproken. Kortom, alles wat u zegt wordt opgeschreven en kan later tegen u worden gebruikt. Als u zonder een advocaat een hoorzitting heeft, kan het risico bestaan dat het verslag onvolledig is of onjuist, wat later negatief voor u kan uitpakken in de zittingzaal. Als advocaat bewaken wij uw rechten en controleren wij of het verslag een correcte en volledige weergave is van uw verklaring en hetgeen is gezegd tijdens de zitting. Zo nodig grijpen wij in en stellen wij fouten of onvolledigheden aan de orde. Ook dat zien wij als onze taak als uw advocaat.

 

Hogere straf bij Politierechter dan bij om zitting?

Regelmatig wordt aan verdachten kenbaar gemaakt door het Openbaar Ministerie, dat het verstandig is om een strafbeschikking (maar) te accepteren omdat bij de rechter een hoge(re) straf wordt geëist, dus voorgesteld aan de rechter. Wij zijn dit zelfs in brieven tegengekomen van de Officier van Justitie!

In onze praktijk is het echter nog nooit (!) voorgekomen, dat de rechter een zwaardere straf oplegde. Sterker nog, in de eigen beleidsregels van de Officier van Justitie is nota bene zelfs vermeld, dat de Officier van Justitie in beginsel geen zwaardere straf zal voorstellen bij de rechter, mits er inhoudelijke redenen worden aangevoerd waarom men het er niet mee eens is. Kortom, als men een reden heeft om naar de rechter te gaan en verweer voert - bijvoorbeeld met een advocaat - is de straf in de regel zeker niet hoger. Vaak is deze zelfs lager, omdat de richtlijnen van het Openbaar Ministerie onvoldoende rekening houden met de rechtspraktijk of de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals een beperkte financiële draagkracht.

Het is dus belangrijk niet in dit soort 'bangmakerij verhaaltjes' te trappen en afstand te doen van uw rechten, op basis van belangen die mogelijk spelen aan de kant van het Openbaar Ministerie om snel en goedkoop van uw strafzaak af te komen. Daar bent u niet altijd bij gebaat! Neem dan ook altijd samen met uw advocaat de beslissing om al dan niet naar een om zitting te gaan of een strafvoorstel al dan niet te accepteren.

 

Vul het formulier in voor Gratis & Vrijblijvend contact met Advocaat voor uw OM zitting(klik hier)

 

Contact met advocaat voor uw om strafbeschikking zitting

Een strafbeschikking zit dus vol risico's. Het is dan ook belangrijk direct contact met ons op te nemen. Wij nemen gratis en vrijblijvend contact met u op om uw strafzaak te bespreken en de mogelijkheden voor verdere bijstand, zoals tijdens de hoorzitting zelf of bij het instellen van verzet tegen de strafbeschikking.
 
>> U staat er dan bij de om zitting niet alleen voor. Wij weten als strafrechtspecialist als dus geen ander of het strafvoorstel wat wordt gedaan wel passend of eerlijk is en of u bij een rechter een lagere straf of zelfs een vrijspraak kunt verwachten. Dit kunnen wij juridisch 'bepleiten' tijdens de om zitting en op die manier de Officier van Justitie of de parketsecretaris (dat is de ondersteuner van de Officier van Justitie) overtuigen dat een sepot passend is of een lagere straf. Daar slagen wij vaak in <<
 
Als advocaat geven wij u advies wat u moet doen. Wij staan bij de om zitting aan uw zijde (letterlijk). Dit is des te belangrijker omdat een verdachte vaak emotioneel in een zaak zit en zich al snel laat beïnvloeden om een voorstel maar te accepteren om 'van de zaak af te zijn'.
 
Ook stellen wij als uw advocaat zo nodig tijdig verzet (beroep of bezwaar) in tegen uw strafbeschikking. Dan wordt uw zaak behandeld door een onafhankelijke rechter en voorkomt u mogelijk een aantekening en straf na een strafbeschikking. Ook in die strafzaak kunnen wij u bijstaan.
 
Kosten worden altijd voorafgaand met u besproken.
Uw Advocaat werkt pro deo (gratis advocaat) en vaak voor een redelijk vast bedrag
 

Direct contact met advocaat bij om zitting strafbeschikking

Vul het formulier in en een ervaren advocaat neemt gratis contact op voor uw om zitting en strafbeschikking

uw gegevens worden versleuteld verzonden via een beveiligde verbinding (controleer het slotje in uw adresbalk)

Om zitting strafbeschikking

Een OM-zitting strafbeschikking,
wat is dat?

Een om zitting is een gesprek bij de Officier van Justitie. Tijdens dit gesprek wordt een straf opgelegd. Dit gebeurt dan met een brief, de zogenaamde strafbeschikking.
 
Tegen de strafbeschikking kunt u binnen twee weken verzet instellen. Dat is een bezwaar. Als dit niet doet, dan staan uw schuld en straf vast!

Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten beschikbaar.